Indian Graduate Business Association

All about India @ McCombs

Members Info

 • Smita .
 • Mukul Agarwal
 • Himanshu H Athavale
 • Ashish Bagaria
 • Anumeha Bansal
 • Bernice Calderon
 • Rinita Datta
 • Vimal Dhupar
 • Jolene Hood Ashcraft
 • Bhavtosh Jadeja
 • Varun Jogi
 • Mohit Maheshwari
 • Pratik Mathurkar
 • Manasa Murthy
 • Aishwarya Nagarajan
 • Aditya Narvekar
 • Nandini Prabhakar
 • Vishal Rajpurohit
 • Prathmesh Sawarbandhe
 • Ranit Saxena
 • Anshul Sharma
 • Nalin Sharma
 • Saloni Shukla
 • Sri Haresh Sriperumbudur
 • Shruti Tiwari
 • Ashutosh K Tripathi
 • Tarun Vaish
 • Alok Valsaraj
 • Tanaz Yazdani